ตะลุยโจทย์พาร์ทคณิต : สำหรับ พาร์ทวิจารณญาณ (วิชาเฉพาะแพทย์ / TPAT5) / ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (กพ)

ตะลุยโจทย์ คณิตเชิงวิเคราะห์ (วิจารณญาณ) : EP.1 (1)