Course Content
INTRO TO IELTS
ภาพรวมการสอบ IELTS ทั้งหมดพร้อมการเตรียมตัว --> เข้าใจโครงสร้างข้อสอบ เหมือนรู้จักสนามรบ … วางแผนดี ทำคะแนนได้มากกว่า เพราะรู้ว่าต้องเตรียมอะไร ข้อสอบต้องการอะไร ไม่สะเปะสะปะ
0/1
INTENSIVE GRAMMAR
คอร์ส INTENSIVE GRAMMAR จะเน้นการสรุปเนื้อหาแกรมมาที่เป็นหัวใจของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเรื่อง Parts of Speech, Structure, Tense, Relative Clause ด้วยเทคนิคแบบโครงสร้างเพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของเนื้อหา และสร้างความจดจำ เข้าใจได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน (เนื้อหาจะแน่น กระชับ และไปไวกว่าคอร์ส GRAMMA เพราะเน้นจุดประสงค์เพื่อการทบทวนและฟื้นฟูฐานความรู้เรื่องแกรมมาเดิมก่อนนำไปต่อยอดทำข้อสอบต่างๆ) ... ฉีกข้อจำกัดและวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น และทำข้อสอบได้มากกว่า
0/15
IELTS LISTENING – INTRODUCTION
เจาะลึกภาพรวมข้อสอบ IELTS พาร์ท LISTENING ที่ต้องรู้ --> เข้าใจรูปแบบคำถามแต่ละประเภทของข้อสอบอย่างเจาะลึก เพื่อการทำพาร์ท Listening อย่างมีประสิทธิภาพ เดาทาง เดาคำตอบ และพุ่งความสนใจในการฟังตามที่โจทย์ต้องการ ทำคะแนนสูงได้ไม่ยาก ----- (*ข้อสอบ IELTS LISTENING มีหลายประเภทคำถาม และแต่ละรอบอาจเจอลักษณะคำถามที่แตกต่างกัน (ไม่เหมือนข้อสอบอื่นที่ลักษณะข้อสอบจะเป็นรูปแบบเดียวกันทุกรอบ) ดังนั้นควรเตรียมพร้อมให้ครอบคลุม ครูพี่ทาม์ยจึงเห็นความสำคัญส่วนนี้มากๆ (หลายคนเสียคะแนนอย่างง่ายๆ เพราะไม่เข้าใจโจทย์และวิธีการตอบแบบ IELTS ที่ชัดเจน!!!)
0/2
IELTS LISTENING : LISTENING SKILLS
เทคนิคเด็ดการทำข้อสอบ CU-TEP พาร์ท LISTENING ประเภทต่างๆ ที่ต้องรู้ --> พัฒนาทักษะ Listening ตามแนวทางข้อสอบ IELTS LISTENING เพื่อให้เกิดความเข้าใจรูปแบบ/วิธีการ พร้อมทั้งฝึกทำแบบฝึกต่างๆ ตามโจทย์ที่ออกสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดยิบและเทคนิคเพื่อให้สามารถทำคะแนนสูงเกิน 7.0 อย่างไม่ยาก
0/24
IELTS LISTENING : MOCK-UP TEST
ข้อสอบเสมือนจริง ประเมินคะแนนตัวเองก่อนไปสอบจริง --> ทำข้อสอบเสมือนจริง จำนวนข้อเท่าของจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น
0/2
IELTS READING – INTRODUCTION
เจาะลึกภาพรวมข้อสอบ IELTS พาร์ท READING ที่ต้องรู้ --> เข้าใจรูปแบบคำถามแต่ละประเภทของข้อสอบอย่างเจาะลึก เพื่อการทำพาร์ท Reading อย่างมีประสิทธิภาพ เดาทาง เดาคำตอบ และพุ่งความสนใจในการฟังตามที่โจทย์ต้องการ ทำคะแนนสูงได้ไม่ยาก ----- (*ข้อสอบ IELTS READING มีหลายประเภทคำถาม และแต่ละรอบอาจเจอลักษณะคำถามที่แตกต่างกัน (ไม่เหมือนข้อสอบอื่นที่ลักษณะข้อสอบจะเป็นรูปแบบเดียวกันทุกรอบ) ดังนั้นควรเตรียมพร้อมให้ครอบคลุม ครูพี่ทาม์ยจึงเห็นความสำคัญส่วนนี้มากๆ (หลายคนเสียคะแนนอย่างง่ายๆ เพราะไม่เข้าใจโจทย์และวิธีการตอบแบบ IELTS ที่ชัดเจน!!!)
0/2
IELTS READING : READING SKILLS
เทคนิคเด็ดการทำข้อสอบ CU-TEP พาร์ท READING ประเภทต่างๆ ที่ต้องรู้ --> พัฒนาทักษะ Reading ตามแนวทางข้อสอบ IELTS READING เพื่อให้เกิดความเข้าใจรูปแบบ/วิธีการ พร้อมทั้งฝึกทำแบบฝึกต่างๆ ตามโจทย์ที่ออกสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดยิบและเทคนิคเพื่อให้สามารถทำคะแนนสูงเกิน 7.0 อย่างไม่ยาก
0/21
IELTS READING : MOCK-UP TEST
ข้อสอบเสมือนจริง ประเมินคะแนนตัวเองก่อนไปสอบจริง --> ทำข้อสอบเสมือนจริง จำนวนข้อเท่าของจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น
0/4
IELTS WRITING – INTRODUCTION
เจาะลึกภาพรวมข้อสอบ IELTS พาร์ท WRITING ที่ต้องรู้ทั้ง 2 TASKs --> เข้าใจรูปแบบคำถามแต่ละประเภทของข้อสอบอย่างเจาะลึก เพื่อการทำพาร์ท WRITING ทั้ง 2 TASKs อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก ACADEMIC มุ่งความสนใจในการฟังตามที่โจทย์ต้องการ ทำคะแนนสูงได้ไม่ยาก
0/1
IELTS WRITING : WRITING SKILLS : TASK 1
เทคนิคเด็ดการทำข้อสอบ CU-TEP พาร์ท WRITING TASK 1 ที่ต้องรู้ --> พัฒนาทักษะ Writing ตามแนวทางข้อสอบ IELTS WRITING เพื่อให้เกิดความเข้าใจรูปแบบ/วิธีการ พร้อมทั้งฝึกทำแบบฝึกต่างๆ ตามโจทย์ที่ออกสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดยิบและเทคนิคมากมาย รวมทั้งสอนวิธีการวางแผนการเขียน การอ่านข้อมูลจาก figure รูปแบบต่างๆ ใน TASK 1 ให้ตรงตามหลักการให้คะแนน (Rubrics) ที่ IELTS กำหนด เพื่อให้สามารถทำคะแนนสูงเกิน 7.0 อย่างไม่ยาก
0/12
IELTS WRITING : WRITING SKILLS : TASK 2
เทคนิคเด็ดการทำข้อสอบ CU-TEP พาร์ท WRITING TASK 2 ที่ต้องรู้ --> พัฒนาทักษะ Writing ตามแนวทางข้อสอบ IELTS WRITING เพื่อให้เกิดความเข้าใจรูปแบบ/วิธีการ พร้อมทั้งฝึกทำแบบฝึกต่างๆ ตามโจทย์ที่ออกสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดยิบและเทคนิคมากมาย รวมทั้งสอนวิธีการวางแผนการเขียนแสดงคามคิดเห็นอย่างถูกวิธีใน TASK 2 ให้ตรงตามหลักการให้คะแนน (Rubrics) ที่ IELTS กำหนด เพื่อให้สามารถทำคะแนนสูงเกิน 7.0 อย่างไม่ยาก
0/9
IELTS WRITING : MOCK-UP TEST
ข้อสอบเสมือนจริง ประเมินคะแนนตัวเองก่อนไปสอบจริง --> ทำข้อสอบเสมือนจริง จำนวนข้อเท่าของจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น
0/3
IELTS SPEAKING – INTRODUCTION
เจาะลึกภาพรวมข้อสอบ IELTS พาร์ท SPEAKING ที่ต้องรู้ทั้ง 3 TASKs --> เข้าใจรูปแบบคำถามแต่ละประเภทของข้อสอบอย่างเจาะลึก เพื่อการทำพาร์ท SPEAKING ทั้ง 3 TASKs อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก ACADEMIC มุ่งความสนใจในการฟังตามที่โจทย์ต้องการ ทำคะแนนสูงได้ไม่ยาก
0/1
IELTS SPEAKING : SPEAKING SKILLS : PART 1
เทคนิคเด็ดการทำข้อสอบ IELTS พาร์ท SPEAKING (PART 1) ที่ต้องรู้ --> พัฒนาทักษะ Speaking ตามแนวทางข้อสอบ IELTS SPEAKING เพื่อให้เกิดความเข้าใจรูปแบบ/วิธีการ พร้อมทั้งฝึกทำแบบฝึกต่างๆ ตามโจทย์ที่จะได้สอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดยิบและเทคนิคมากมาย รวมทั้งสอนวิธีการวางแผนการพูด การตอบ การแสดงความคิดเห็นอย่างถูกวิธี ให้ตรงตามหลักการให้คะแนน (Rubrics) ที่ IELTS กำหนด เพื่อให้สามารถทำคะแนนสูงเกิน 7.0 อย่างไม่ยาก
0/3
IELTS SPEAKING : SPEAKING SKILLS : PART 2
เทคนิคเด็ดการทำข้อสอบ IELTS พาร์ท SPEAKING (PART 2) ที่ต้องรู้ --> พัฒนาทักษะ Speaking ตามแนวทางข้อสอบ IELTS SPEAKING เพื่อให้เกิดความเข้าใจรูปแบบ/วิธีการ พร้อมทั้งฝึกทำแบบฝึกต่างๆ ตามโจทย์ที่จะได้สอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดยิบและเทคนิคมากมาย รวมทั้งสอนวิธีการวางแผนการพูด การตอบ การแสดงความคิดเห็นอย่างถูกวิธี ให้ตรงตามหลักการให้คะแนน (Rubrics) ที่ IELTS กำหนด เพื่อให้สามารถทำคะแนนสูงเกิน 7.0 อย่างไม่ยาก
0/3
IELTS SPEAKING : SPEAKING SKILLS : PART 3
เทคนิคเด็ดการทำข้อสอบ IELTS พาร์ท SPEAKING (PART 3) ที่ต้องรู้ --> พัฒนาทักษะ Speaking ตามแนวทางข้อสอบ IELTS SPEAKING เพื่อให้เกิดความเข้าใจรูปแบบ/วิธีการ พร้อมทั้งฝึกทำแบบฝึกต่างๆ ตามโจทย์ที่จะได้สอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดยิบและเทคนิคมากมาย รวมทั้งสอนวิธีการวางแผนการพูด การตอบ การแสดงความคิดเห็นอย่างถูกวิธี ให้ตรงตามหลักการให้คะแนน (Rubrics) ที่ IELTS กำหนด เพื่อให้สามารถทำคะแนนสูงเกิน 7.0 อย่างไม่ยาก
0/3
IELTS SPEAKING : SPEAKING SKILLS : CHECKING, CORRECTING AND ASSESSING
เทคนิคเด็ดการทำข้อสอบ IELTS พาร์ท SPEAKING ที่ต้องรู้ --> พัฒนาทักษะ Speaking ตามแนวทางข้อสอบ IELTS SPEAKING เพื่อให้เกิดความเข้าใจรูปแบบ/วิธีการ พร้อมทั้งฝึกทำแบบฝึกต่างๆ ตามโจทย์ที่จะได้สอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดยิบและเทคนิคมากมาย รวมทั้งสอนวิธีการวางแผนการพูด การตอบ การแสดงความคิดเห็นอย่างถูกวิธี ให้ตรงตามหลักการให้คะแนน (Rubrics) ที่ IELTS กำหนด เพื่อให้สามารถทำคะแนนสูงเกิน 7.0 อย่างไม่ยาก
0/3
IELTS SPEAKING : MOCK-UP TEST
ข้อสอบเสมือนจริง ประเมินคะแนนตัวเองก่อนไปสอบจริง --> ทำข้อสอบเสมือนจริง จำนวนข้อเท่าของจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น
0/2
COMPLETE IELTS : IELTS (ALL SKILLS)
0% Complete