Course Content
COMPLETE TOEIC – OVERVIEW
ภาพรวมการสอบ TOEIC ทั้งหมดพร้อมการเตรียมตัว --> เข้าใจโครงสร้างข้อสอบ เหมือนรู้จักสนามรบ … วางแผนดี ทำคะแนนได้มากกว่า เพราะรู้ว่าต้องเตรียมอะไร ข้อสอบต้องการอะไร ไม่สะเปะสะปะ
0/1
INTENSIVE GRAMMAR
คอร์ส INTENSIVE GRAMMAR จะเน้นการสรุปเนื้อหาแกรมมาที่เป็นหัวใจของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเรื่อง Parts of Speech, Structure, Tense, Relative Clause ด้วยเทคนิคแบบโครงสร้างเพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของเนื้อหา และสร้างความจดจำ เข้าใจได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน (เนื้อหาจะแน่น กระชับ และไปไวกว่าคอร์ส GRAMMA เพราะเน้นจุดประสงค์เพื่อการทบทวนและฟื้นฟูฐานความรู้เรื่องแกรมมาเดิมก่อนนำไปต่อยอดทำข้อสอบต่างๆ) ... ฉีกข้อจำกัดและวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น และทำข้อสอบได้มากกว่า
0/15
COMPLETE TOEIC – LISTENING – OVERVIEW
ภาพรวมข้อสอบ CU-TEP พาร์ท LISTENING (PART 1-4)
0/1
TOEIC LISTENING SECTION (PART 1 : PHOTOS)
เจาะลึกข้อสอบ TOEIC LISTENING : PART 1 PHOTOS ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งเนื้อหาภาพรวมของข้อสอบเพื่อเข้าใจโครงสร้างข้อสอบ / ประเภทคำถามที่ต้องเจอ เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจเพื่อหาหาคำตอบได้ดียิ่งขึ้น / ฝึกทำแบบฝึกหัดให้คล่อง / และทำข้อสอบเสมือนจริง จำนวนข้อเท่าของจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น
0/5
TOEIC LISTENING SECTION (PART 2 : QUESTION-RESPONSE)
เจาะลึกข้อสอบ TOEIC LISTENING : PART 2 QUESTION RESPONSE ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งเนื้อหาภาพรวมของข้อสอบเพื่อเข้าใจโครงสร้างข้อสอบ / ประเภทคำถามที่ต้องเจอ เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจเพื่อหาหาคำตอบได้ดียิ่งขึ้น / ฝึกทำแบบฝึกหัดให้คล่อง / และทำข้อสอบเสมือนจริง จำนวนข้อเท่าของจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น
0/5
TOEIC LISTENING SECTION (PART 3 : CONVERSATIONS)
เจาะลึกข้อสอบ TOEIC LISTENING : PART 3 - CONVERSATIONS ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งเนื้อหาภาพรวมของข้อสอบเพื่อเข้าใจโครงสร้างข้อสอบ / ประเภทคำถามที่ต้องเจอ เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจเพื่อหาหาคำตอบได้ดียิ่งขึ้น / ฝึกทำแบบฝึกหัดให้คล่อง / และทำข้อสอบเสมือนจริง จำนวนข้อเท่าของจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น
0/4
TOEIC LISTENING SECTION (PART 4 : TALKS)
เจาะลึกข้อสอบ TOEIC LISTENING : PART 4 - TALKS ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งเนื้อหาภาพรวมของข้อสอบเพื่อเข้าใจโครงสร้างข้อสอบ / ประเภทคำถามที่ต้องเจอ เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจเพื่อหาหาคำตอบได้ดียิ่งขึ้น / ฝึกทำแบบฝึกหัดให้คล่อง / และทำข้อสอบเสมือนจริง จำนวนข้อเท่าของจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น
0/5
COMPLETE TOEIC – READING – OVERVIEW
ภาพรวมข้อสอบ CU-TEP พาร์ท READING (PART 5 - 7)
0/1
TOEIC READING SECTION (PART 5 : INCOMPLETE SENTENCES)
เจาะลึกข้อสอบ TOEIC READING : PART 5 - INCOMPLETE SENTNECES ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งเนื้อหาภาพรวมของข้อสอบเพื่อเข้าใจโครงสร้างข้อสอบ / ประเภทคำถามที่ต้องเจอ เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจเพื่อหาหาคำตอบได้ดียิ่งขึ้น / ฝึกทำแบบฝึกหัดให้คล่อง / และทำข้อสอบเสมือนจริง จำนวนข้อเท่าของจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น
0/8
TOEIC READING SECTION (PART 6 : TEXT COMPLETION)
เจาะลึกข้อสอบ TOEIC READING : PART 6 - TEXT COMPLETION ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งเนื้อหาภาพรวมของข้อสอบเพื่อเข้าใจโครงสร้างข้อสอบ / ประเภทคำถามที่ต้องเจอ เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจเพื่อหาหาคำตอบได้ดียิ่งขึ้น / ฝึกทำแบบฝึกหัดให้คล่อง / และทำข้อสอบเสมือนจริง จำนวนข้อเท่าของจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น
0/6
TOEIC READING SECTION (PART 7 : READING COMPREHENSION)
เจาะลึกข้อสอบ TOEIC READING : PART 7 - READING COMPREHENSION ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งเนื้อหาภาพรวมของข้อสอบเพื่อเข้าใจโครงสร้างข้อสอบ / ประเภทคำถามที่ต้องเจอ เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจเพื่อหาหาคำตอบได้ดียิ่งขึ้น / ฝึกทำแบบฝึกหัดให้คล่อง / และทำข้อสอบเสมือนจริง จำนวนข้อเท่าของจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น
0/6
COMPLETE TOEIC (EXTEND 30 DAYS)
0% Complete